Στατιστικά στοιχεία κίνησης για τον δικτυακό τόπο www2.di.uoa.gr

Μηνιαίος αριθμός αιτήσεωνΜηνιαίος όγκος δεδομένων (σε MB)
0,34%0,34%9.786 Μάρτιος 2002  50,90,32%0,32%
17,35%17,35%493.635 Απρίλιος 2002  2.299,714,26%14,26%
17,09%17,09%486.287 Μάιος 2002  2.289,814,20%14,20%
15,99%15,99%455.113 Ιούνιος 2002  1.686,710,46%10,46%
17,35%17,35%493.795 Ιούλιος 2002  1.988,512,33%12,33%
14,69%14,69%418.082 Αύγουστος 2002  2.025,212,56%12,56%
20,85%20,85%593.229 Σεπτέμβριος 2002  2.840,217,61%17,61%
23,31%23,31%663.197 Οκτώβριος 2002  4.044,425,08%25,08%
19,80%19,80%563.562 Νοέμβριος 2002  4.494,327,87%27,87%
17,09%17,09%486.318 Δεκέμβριος 2002  4.015,824,91%24,91%
13,27%13,27%377.474 Ιανουάριος 2003  3.306,720,51%20,51%
13,46%13,46%382.884 Φεβρουάριος 2003  3.125,819,39%19,39%
14,41%14,41%409.935 Μάρτιος 2003  6.186,338,37%38,37%
13,06%13,06%371.533 Απρίλιος 2003  4.730,329,34%29,34%
12,07%12,07%343.435 Μάιος 2003  4.986,030,92%30,92%
10,92%10,92%310.689 Ιούνιος 2003  7.220,744,78%44,78%
11,21%11,21%319.044 Ιούλιος 2003  4.210,526,11%26,11%
10,17%10,17%289.357 Αύγουστος 2003  1.390,28,62%8,62%
20,92%20,92%595.172 Σεπτέμβριος 2003  1.802,511,18%11,18%
23,63%23,63%672.350 Οκτώβριος 2003  1.803,311,18%11,18%
26,83%26,83%763.541 Νοέμβριος 2003  2.314,114,35%14,35%
18,71%18,71%532.532 Δεκέμβριος 2003  1.731,010,74%10,74%
19,34%19,34%550.191 Ιανουάριος 2004  1.708,510,60%10,60%
20,81%20,81%592.232 Φεβρουάριος 2004  1.786,011,08%11,08%
25,75%25,75%732.654 Μάρτιος 2004  2.408,114,93%14,93%
19,68%19,68%560.073 Απρίλιος 2004  1.786,411,08%11,08%
19,37%19,37%551.066 Μάιος 2004  1.762,310,93%10,93%
21,52%21,52%612.300 Ιούνιος 2004  2.024,512,56%12,56%
16,24%16,24%462.081 Ιούλιος 2004  1.566,89,72%9,72%
11,97%11,97%340.674 Αύγουστος 2004  1.088,26,75%6,75%
23,93%23,93%680.917 Σεπτέμβριος 2004  2.221,213,78%13,78%
27,55%27,55%784.088 Οκτώβριος 2004  7.256,445,00%45,00%
22,26%22,26%633.375 Νοέμβριος 2004  4.230,626,24%26,24%
18,25%18,25%519.328 Δεκέμβριος 2004  3.287,520,39%20,39%
20,74%20,74%590.075 Ιανουάριος 2005  3.649,522,63%22,63%
32,99%32,99%938.692 Φεβρουάριος 2005  4.914,530,48%30,48%
61,85%61,85%1.759.847 Μάρτιος 2005  8.743,654,23%54,23%
38,06%38,06%1.083.106 Απρίλιος 2005  5.612,734,81%34,81%
36,70%36,70%1.044.204 Μάιος 2005  5.669,435,16%35,16%
29,11%29,11%828.471 Ιούνιος 2005  5.575,634,58%34,58%
20,54%20,54%584.403 Ιούλιος 2005  3.085,819,14%19,14%
17,98%17,98%511.623 Αύγουστος 2005  3.337,620,70%20,70%
29,65%29,65%843.688 Σεπτέμβριος 2005  3.750,723,26%23,26%
43,89%43,89%1.248.988 Οκτώβριος 2005  6.926,142,95%42,95%
36,74%36,74%1.045.573 Νοέμβριος 2005  5.878,336,46%36,46%
34,92%34,92%993.594 Δεκέμβριος 2005  11.332,070,28%70,28%
30,38%30,38%864.600 Ιανουάριος 2006  5.460,633,87%33,87%
29,70%29,70%844.993 Φεβρουάριος 2006  4.505,527,94%27,94%
37,07%37,07%1.054.942 Μάρτιος 2006  5.217,032,35%32,35%
26,59%26,59%756.773 Απρίλιος 2006  4.476,827,76%27,76%
31,83%31,83%905.681 Μάιος 2006  7.230,444,84%44,84%
26,22%26,22%746.012 Ιούνιος 2006  6.421,239,82%39,82%
26,36%26,36%750.214 Ιούλιος 2006  4.467,327,71%27,71%
23,94%23,94%681.144 Αύγουστος 2006  4.807,529,82%29,82%
34,54%34,54%982.981 Σεπτέμβριος 2006  5.536,134,33%34,33%
45,26%45,26%1.287.933 Οκτώβριος 2006  8.173,250,69%50,69%
33,55%33,55%954.722 Νοέμβριος 2006  8.848,654,88%54,88%
25,92%25,92%737.505 Δεκέμβριος 2006  9.094,656,40%56,40%
35,01%35,01%996.110 Ιανουάριος 2007  6.305,539,11%39,11%
20,79%20,79%591.450 Φεβρουάριος 2007  5.482,634,00%34,00%
21,15%21,15%601.958 Μάρτιος 2007  5.672,035,18%35,18%
28,38%28,38%807.482 Απρίλιος 2007  7.562,146,90%46,90%
32,15%32,15%914.866 Μάιος 2007  6.725,441,71%41,71%
31,34%31,34%891.819 Ιούνιος 2007  8.031,849,81%49,81%
38,07%38,07%1.083.236 Ιούλιος 2007  9.927,661,57%61,57%
24,60%24,60%700.033 Αύγουστος 2007  6.388,239,62%39,62%
31,35%31,35%892.122 Σεπτέμβριος 2007  5.600,034,73%34,73%
43,70%43,70%1.243.563 Οκτώβριος 2007  9.471,558,74%58,74%
37,58%37,58%1.069.407 Νοέμβριος 2007  8.056,349,96%49,96%
26,00%26,00%739.877 Δεκέμβριος 2007  7.055,943,76%43,76%
32,72%32,72%931.015 Ιανουάριος 2008  7.632,147,33%47,33%
39,27%39,27%1.117.372 Φεβρουάριος 2008  8.660,353,71%53,71%
42,35%42,35%1.205.111 Μάρτιος 2008  10.227,863,43%63,43%
29,51%29,51%839.654 Απρίλιος 2008  7.392,145,84%45,84%
30,13%30,13%857.336 Μάιος 2008  8.144,750,51%50,51%
30,79%30,79%876.209 Ιούνιος 2008  8.368,851,90%51,90%
27,71%27,71%788.446 Ιούλιος 2008  7.955,249,34%49,34%
20,28%20,28%577.061 Αύγουστος 2008  6.567,340,73%40,73%
35,16%35,16%1.000.592 Σεπτέμβριος 2008  8.977,155,67%55,67%
45,71%45,71%1.300.833 Οκτώβριος 2008  13.885,186,11%86,11%
36,31%36,31%1.033.290 Νοέμβριος 2008  9.482,158,81%58,81%
31,69%31,69%901.651 Δεκέμβριος 2008  9.406,758,34%58,34%
32,50%32,50%924.919 Ιανουάριος 2009  7.915,049,09%49,09%
39,18%39,18%1.114.871 Φεβρουάριος 2009  9.420,658,43%58,43%
46,43%46,43%1.321.136 Μάρτιος 2009  11.436,070,92%70,92%
30,95%30,95%880.773 Απρίλιος 2009  9.051,956,14%56,14%
29,17%29,17%829.955 Μάιος 2009  7.033,243,62%43,62%
35,01%35,01%996.164 Ιούνιος 2009  10.121,562,77%62,77%
27,97%27,97%796.019 Ιούλιος 2009  13.736,785,19%85,19%
22,55%22,55%641.661 Αύγουστος 2009  8.427,352,27%52,27%
39,46%39,46%1.122.824 Σεπτέμβριος 2009  15.542,396,39%96,39%
46,90%46,90%1.334.430 Οκτώβριος 2009  16.124,1100,00%100,00%
39,04%39,04%1.110.960 Νοέμβριος 2009  11.467,771,12%71,12%
29,94%29,94%851.859 Δεκέμβριος 2009  8.994,455,78%55,78%
56,33%56,33%1.603.037 Ιανουάριος 2010  9.665,059,94%59,94%
38,01%38,01%1.081.609 Φεβρουάριος 2010  11.950,674,12%74,12%
39,89%39,89%1.135.224 Μάρτιος 2010  13.080,681,12%81,12%
27,12%27,12%771.631 Απρίλιος 2010  8.867,555,00%55,00%
34,72%34,72%987.939 Μάιος 2010  10.993,868,18%68,18%
34,33%34,33%976.960 Ιούνιος 2010  10.835,967,20%67,20%
24,69%24,69%702.677 Ιούλιος 2010  11.924,273,95%73,95%
37,24%37,24%1.059.607 Αύγουστος 2010  8.792,154,53%54,53%
100,00%100,00%2.845.555 Σεπτέμβριος 2010  14.545,790,21%90,21%
76,31%76,31%2.171.442 Οκτώβριος 2010  14.975,392,88%92,88%
63,18%63,18%1.797.862 Νοέμβριος 2010  11.297,770,07%70,07%
52,67%52,67%1.498.632 Δεκέμβριος 2010  8.754,854,30%54,30%
61,06%61,06%1.737.396 Ιανουάριος 2011  9.565,159,32%59,32%
71,93%71,93%2.046.699 Φεβρουάριος 2011  11.159,969,21%69,21%
83,89%83,89%2.387.198 Μάρτιος 2011  10.904,067,63%67,63%
83,52%83,52%2.376.555 Απρίλιος 2011  7.830,448,56%48,56%
87,10%87,10%2.478.529 Μάιος 2011  10.510,765,19%65,19%
43,45%43,45%1.236.529 Ιούνιος 2011  11.635,672,16%72,16%
28,06%28,06%798.327 Ιούλιος 2011  6.064,037,61%37,61%
32,92%32,92%936.850 Αύγουστος 2011  7.542,146,78%46,78%
52,19%52,19%1.485.176 Σεπτέμβριος 2011  10.435,064,72%64,72%
52,42%52,42%1.491.626 Οκτώβριος 2011  12.197,775,65%75,65%
4,24%4,24%120.572 Νοέμβριος 2011  772,64,79%4,79%
32,29%32,29%918.796 Δεκέμβριος 2011  7.949,249,30%49,30%
34,86%34,86%991.983 Ιανουάριος 2012  8.467,152,51%52,51%
26,91%26,91%765.601 Φεβρουάριος 2012  5.340,133,12%33,12%
3,38%3,38%96.062 Μάρτιος 2012  1.491,59,25%9,25%
1,77%1,77%50.461 Απρίλιος 2012  864,55,36%5,36%
2,84%2,84%80.767 Μάιος 2012  1.703,610,57%10,57%
2,81%2,81%79.826 Ιούνιος 2012  4.046,025,09%25,09%
1,30%1,30%36.989 Ιούλιος 2012  1.005,86,24%6,24%
1,19%1,19%33.746 Αύγουστος 2012  780,64,84%4,84%
1,80%1,80%51.134 Σεπτέμβριος 2012  1.212,77,52%7,52%
1,91%1,91%54.438 Οκτώβριος 2012  861,65,34%5,34%
1,31%1,31%37.165 Νοέμβριος 2012  845,05,24%5,24%
1,38%1,38%39.321 Δεκέμβριος 2012  889,45,52%5,52%
1,62%1,62%46.167 Ιανουάριος 2013  1.108,46,87%6,87%
1,92%1,92%54.763 Φεβρουάριος 2013  1.336,48,29%8,29%
2,09%2,09%59.485 Μάρτιος 2013  2.791,817,31%17,31%
2,45%2,45%69.773 Απρίλιος 2013  2.312,714,34%14,34%
1,72%1,72%48.891 Μάιος 2013  2.684,616,65%16,65%
1,84%1,84%52.403 Ιούνιος 2013  3.220,719,97%19,97%
1,96%1,96%55.810 Ιούλιος 2013  3.121,019,36%19,36%
2,21%2,21%62.941 Αύγουστος 2013  3.265,320,25%20,25%
1,81%1,81%51.634 Σεπτέμβριος 2013  2.845,917,65%17,65%
1,51%1,51%42.839 Οκτώβριος 2013  3.200,519,85%19,85%
1,00%1,00%28.556 Νοέμβριος 2013  2.189,513,58%13,58%
1,37%1,37%39.086 Δεκέμβριος 2013  4.473,627,74%27,74%
1,42%1,42%40.301 Ιανουάριος 2014  3.761,523,33%23,33%
1,18%1,18%33.444 Φεβρουάριος 2014  2.883,117,88%17,88%
1,30%1,30%36.861 Μάρτιος 2014  3.127,919,40%19,40%
1,38%1,38%39.295 Απρίλιος 2014  3.038,918,85%18,85%
1,04%1,04%29.694 Μάιος 2014  2.618,716,24%16,24%
0,83%0,83%23.642 Ιούνιος 2014  2.827,717,54%17,54%
0,93%0,93%26.485 Ιούλιος 2014  2.224,313,79%13,79%
0,73%0,73%20.702 Αύγουστος 2014  2.974,918,45%18,45%
1,10%1,10%31.316 Σεπτέμβριος 2014  3.726,123,11%23,11%
1,11%1,11%31.659 Οκτώβριος 2014  3.701,522,96%22,96%
1,07%1,07%30.395 Νοέμβριος 2014  2.899,917,99%17,99%
0,84%0,84%23.817 Δεκέμβριος 2014  2.635,816,35%16,35%
0,75%0,75%21.384 Ιανουάριος 2015  2.929,218,17%18,17%
0,98%0,98%27.770 Φεβρουάριος 2015  2.813,817,45%17,45%
1,04%1,04%29.552 Μάρτιος 2015  3.249,820,15%20,15%
1,19%1,19%33.944 Απρίλιος 2015  2.916,518,09%18,09%
1,44%1,44%41.082 Μάιος 2015  3.303,820,49%20,49%
1,18%1,18%33.663 Ιούνιος 2015  2.900,917,99%17,99%
0,98%0,98%27.834 Ιούλιος 2015  3.032,718,81%18,81%
1,02%1,02%28.963 Αύγουστος 2015  2.912,418,06%18,06%
1,33%1,33%37.752 Σεπτέμβριος 2015  2.965,718,39%18,39%
1,14%1,14%32.319 Οκτώβριος 2015  2.589,716,06%16,06%
0,97%0,97%27.551 Νοέμβριος 2015  2.393,914,85%14,85%
1,01%1,01%28.665 Δεκέμβριος 2015  2.608,816,18%16,18%
0,55%0,55%15.541 Ιανουάριος 2016  1.198,27,43%7,43%


Χρονόσημο δημιουργίας αρχείου: 21/2/2016:22:46
lan-$Revision: 1.223 $ : rouvas@di.uoa.gr